Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden.

Toepasselijkheid.

Artikel 1.

1, · Al onze aanbiedingen, overeenkomsten evenals de uitvoering daarvan, worden beheerst door deze algemene voorwaarden. Afwijkingen dienen uitdrukkelijk schriftelijk met ons overeen gekomen te worden.

2 Onder de wederpartij wordt in deze voorwaarden verstaan,

Klant: de consument of bedrijf die met The CF&C Company een overeenkomst aangaat.

Ieder (rechts)-persoon die met onze onderneming een overeenkomst heeft afgesloten, respectievelijk wenst af te sluiten, en behalve deze, diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtverkrijgende(n)en erfgenamen.

3, Onder goederen wordt in deze voorwaarden verstaan: hard en/of software en voorts al het geen dat voorwerp van onze bedrijfsactiviteiten.

4, · Indien de wederpartij algemene voorwaarden hanteert, zijn deze voor ons niet bindend en zullen onze algemene voorwaarden prevaleren.

5, ·Door verwijzing naar deze voorwaarden op onze prijslijsten, offertes, aanvaardings c.q.

Bevestigingsbrieven, ontvangstbewijzen, reçu´s, rekeningen e.d. evenals door het enkel

(mondeling, telefonisch, website, E-mail) plaatsen van een order en/of in ontvangstnamen van de geleverde goederen, wordt de wederpartij geacht stilzwijgend met deze voorwaarden akkoord te zijn gegaan.

 

Aanbiedingen.

Artikel 2

1, Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Voornoemd vrijblijvend aanbod moet worden beschouwd als een uitnodiging tot het doen van een aanbod. Tenzij uitdrukkelijk anders blijkt, is in onze aanbieding geen montage of installatie inbegrepen. Tenzij anders aangegeven zijn onze aanbiedingen niet langer geldig dan vijfenveertig (45) dagen.

2, ·Alle bij een aanbieding verstrekte tekeningen en gegevens zoals maten, gewichten, vermogens en hoeveelheden, zijn zo nauwkeurig mogelijk samengesteld. Deze opgaven zijn slechts bindend voor zover dit uitdrukkelijk wordt bevestigd, details hoeven niet te worden verstrekt.

3, ·In onze aanbiedingen gaan we er van uit dat alle goederen in de gebruikelijke uitvoering geleverd worden en dat alle werkzaamheden op de normale wijze kunnen worden verricht. Bijzondere eisen en omstandigheden dienen vooraf schriftelijk en voldoende gedetailleerd aan ons te worden opgegeven. Wij zullen dan in de aanbieding expliciet vermelden of en in hoeverre daarmee door ons rekening is gehouden.

4, ·Aanbiedingen, evenals door ons (of in onze opdracht) vervaardigde tekeningen, ontwerpen, schema´s modellen, computerprogramma´s en berekeningen zijn ons eigendom en mogen zonder onze toestemming niet aan derden worden doorgegeven of ter inzage worden verstrekt.

5, ·Wij behouden ons het recht voor, opdrachten en/of bestellingen zonder opgaaf van redenen te weigeren.

6. Het assortiment dat op de website staat kan door The CF&C Company worden gewijzigd.

7. De vermelde prijzen voor de producten zijn in euro’s en exclusief verzendkosten, tenzij op de website anders aangegeven

 

 

Overeenkomst

Artikel 3

1, ·Behouden het hierna gestelde komt een overeenkomst met ons eerst tot stand, nadat wij een opdracht schriftelijk hebben aanvaard c.q. hebben bevestigd. De aanvaarding c.q. de bevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven.

2, ·Later gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen evenals afspraken met en/of toezeggingen door ons personeel gedaan, binden ons slechts indien deze door ons schriftelijk zijn bevestigd.

3, ·Voor leveranciers en/of werkzaamheden waarvoor gezien hun aard en omvang geen offerte c.q. opdrachtbevestiging wordt verzonden, wordt de factuur tevens als opdrachtbevestiging beschouwd, welke ook geacht wordt de overeenkomst juist en volledig weer te geven.

4, ·Elke overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat wederpartij uitsluitend te onzer beoordeling voldoende kredietwaardig blijkt voor de geldende nakoming van de overeenkomst.

5, ·Wij zijn gerechtig bij of na de totstandkoming van de overeenkomst, alvorens ( verder) te presteren, van de wederpartij zekerheid te eisen dat zowel aan de betalings-als aan de overige verplichtingen voldaan zal worden.

6, ·Wij zijn gerechtigd bij of na de totstandkoming van de overeenkomst, alvorens (verder) te presteren, van de wederpartij een voorschot van welke grootte dan ook, te verlangen.

7. De overeenkomst op de website komt tot stand nadat de klant de gehele bestelprocedure via de website heeft doorlopen en op de bestelknop heeft geklikt waaruit duidelijk blijkt dat de klant een betalingsverplichtingen jegens The CF&C Company heeft op het moment van vervaarding door de klant van het aanbod van The CF&C Company

De overeenkomst kan pas via de website tot stand komen nadat de klant tijdens het bestelproces heeft aangeklikt dat hij akkoord gaat met deze algemene voorwaarden.

8. Nadat de overeenkomst via de website tot stand is gekomen, stuurt The CF&C Company de klant via de email een bevestiging dat The CF&C Company de bestelling heeft ontvangen. Zolang de klant deze bevestigings email niet heeft ontvangen, kan de klant de overeenkomst kosteloos ontbinden.

 

Prijzen

Artikel 4

1, ·Elke prijsopgave geschiedt onder voorbehoud van prijswijziging, tenzij het tegendeel schriftelijk is overeengekomen.

2, ·Tenzij anders vermeld, zijn onze prijzen:

· Gebaseerd op de ten tijde van de aanbieding c.q. orderdatum geldende hoogte van inkoopprijzen, lonen, loonkosten, sociale en overheidslasten, vrachten, assurantiepremie ´s en overige kosten.

· Gebaseerd op levering ‘af ons bedrijf‘

· Exclusief BTW, invoerrechten, andere belastingen, heffingen en rechten.

· Exclusief de kosten van verpakkingen, in –en uitlading, vervoer en transportverzekering.

· Vermeld in Nederlandse valuta, eventuele koerswijzigingen worden doorberekend.

3, ·Indien de in het vorige lid genoemde kostprijsfactoren een verhoging ondergaan gedurende het tijdvak gelegen tussen de datum der aanbieding en die der levering, zal de orderprijs, met inachtneming va eventuele wettelijke voorschriften, door ons dienovereenkomstig worden verhoogd.

4, ·Indien tevens werkzaamheden zijn overeengekomen zijn wij bevoegd om eventuele kosten, verband houdende met aantoonbare meerdere of zwaardere werkzaamheden dan voorzien of met het feit dat op andere dan gebruikelijke uren gewerkt moest worden of vertraging buiten onze schuld in de uitvoering van de werkzaamheden, boven de overeengekomen prijs in rekening te brengen. Ook zijn wij bevoegd om de component arbeidsloon te indexeren, en de aldus berekende hogere arbeidskosten in rekening te brengen.

 

Levertijd en levering

Artikel 5

1, ·Onder levertijd wordt verstaan de in de overeenkomst bepaalde termijn waarbinnen de goederen voor de wederpartij ter beschikking moeten zijn of, indien de werkzaamheden zijn overeengekomen, de termijn waarbinnen de werkzaamheden moeten zijn verricht.

2, ·De opgave van de levertijd geschiedt altijd bij benadering, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

3, ·Een overeengekomen levertijd gaat pas in nadat alle noodzakelijke gegevens in ons bezit zijn en de betaling, indien en voor zover deze bij de opdracht moet geschieden, is verricht.

4, ·Wij zijn verplicht de opgegeven levertijd zoveel mogelijk in acht te nemen, doch zijn in geen enkel opzicht aansprakelijk voor redelijke overschrijding daarvan.

5, ·Overschrijding van de opgegeven levertijd verplicht ons niet tot enige vergoeding, en geeft de wederpartij niet het recht de overeenkomst te annuleren c.q. de afname te weigeren.

6, ·Tenzij anders overeengekomen geschiedt levering ‘af ons bedrijf/magazijn‘

7, ·Levering in gedeelten ( deelleveranties) is steeds toegestaan. Voornoemde deelleveranties kunnen wij afzonderlijk factureren. Als dan is de wederpartij verplicht te betalen in overeenstemming met het bepaalde in artikel 15 van deze voorwaarden.

8, ·Wanneer de goederen na het verstrijken van de levertijd door de wederpartij niet zijn afgenomen, staan zij ter beschikking opgeslagen, voor zijn rekening en risico. In geval van langdurige opslag als gevolg van het niet op de overeengekomen datum afnemen der goederen, zullen door ons opslagkosten worden berekend.

9, ·Geringe afwijkingen van de geleverde goederen in afmeting, kleur, capaciteit, vorm en

verpakking zijn voor de wederpartij nimmer aanleiding de order geheel of gedeeltelijk te annuleren, of de gehele of gedeeltelijke betaling te weigeren, dan wel schadevergoeding te vorderen.

10, ·de wederpartij is verplicht de geleverde c.q. de verpakking terstond bij ontvangst zowel kwantitatief als kwalitatief te controleren. Dit geld ook in de situatie genoemd in lid 8 van dit artikel.

Eventuele tekorten of beschadigingen dienen in overeenstemming met artikel 12 van deze

Voorwaarden aan ons kenbaar te worden gemaakt.

11, ·Indien ook werkzaamheden buiten onze fabriek zijn overeengekomen dient wederpartij er voor zorg te dragen dat het werk met bekwame spoed kan aanvangen, onder meer door de werkplek goed bereikbaar te maken voor ons personeel en aan te voeren materialen. Voorts is wederpartij gehouden in de benodigde stroomaansluiting en goed werklicht te voorzien, zonodig hulpwerktuigen als hijswerktuigen en steigers ter beschikking te stellen en te zorgen dat geen werkzaamheden van derden de voortgang van ons werk belemmeren of vertragen.

12, ·Wij zijn bevoegd voor de realisering van een levering derden (onderaannemers) in te

schakelen.

13. Producten die niet in voorraad zijn in de webshop, worden door The CF&C company besteld en in overleg met de klant later aan de klant verzonden. Indien de bestelde producten niet binnen 30 dagen geleverd worden, heeft de klant het recht de overeenkomst kosteloos te ontbinden. Maakt de klant gebruik van dit recht van ontbinding, dan worden eventueel reeds betaalde bedragen door The CF&C Company binnen 14 dagen na de ontbinding aan de klant terugbetaald.

14. De hoogte van de verzendkosten wordt apart, voorafgaand aan het moment van bestellen, op de website vermeld.

15. Zodra de te leveren producten op de plaats van bestemming aan de klant die een consument is zijn bezorgd, gaat het risico van de producten over op de klant.

Indien de klant een bedrijf is, dan gaat het risico van de producten over bij de aflevering.

 

Op maat gemaakte producten.

Artikel 6

1. Indien de door de klant gegeven of bevestigde afmetingen op basis waarvan The CF&C Company de door haar te leveren producten maakt, niet overeenkomen met de door de klant gewenste afmetingen, dan heeft The CF&C Company recht op betaling door de klant

van alle kosten van de aanpassing van de door The CF&C Company te leveren producten. Indien aanpassing niet mogelijk is, zal de klant alle kosten die The CF&C Company heeft gemaakt  zoals arbeidsloon en materiaalverbruik vergoeden. De levertijd wordt in dat geval verlengd met een redelijke termijn

 

Beproeving

Artikel 7

1. Beproevingen van de te leveren goederen vindt in het algemeen in de werkplaats plaats volgens, gelet op de aard der goederen, gebruikelijke standaardprocedures. Beproeving van verrichte werkzaamheden geschiedt ter plaatse waar deze zijn uitgevoerd.

2. De wederpartij is slechts gerechtigd bijzondere beproevingen dan wel beproevingen elders te eisen indien zulke uitdrukkelijk is overeengekomen.

 

Reparaties en onderhoud

Artikel 8

1. Het onder 1 t/m 11 van dit artikel bepaalde is bedoeld voor reparaties en onderhoud, voorzover niet voortkomend uit onze garantiebepalingen.

2. Wij zijn vrij om verzoeken tot reparatie en/of onderhoud te weigeren.

3. Indien de wederpartij tevoren een schatting van de kosten van de uit te voeren reparatie wenst, zullen wij deze naar beste inzicht verstrekken, echter zonder enige verplichting onzerzijds om de reparatie voor het geschatte bedrag uit te voeren. Wij zullen nimmer een reparatie uitvoeren tegen overeengekomen vaste prijs.

4. Indien, nadat de reparatieopdracht is verstrekt, de feitelijke kosten de geschatte kosten excessief dreigen te overschrijden of wanneer de vermoedelijke kosten niet in redelijke verhouding staan tot de waarde van het goed, zullen wij overleggen , alvorens de reparatie (verder) uitvoeren.

5. De wederpartij is verplicht om de feitelijke kosten van de reparatiewerkzaamheden middels contante betaling aan ons te voldoen. De betalingsverplichting ontstaat op het moment dat de goederen, na reparatie ter beschikking van de wederpartij staan. De betalings verplichting ontstaat op het moment dat de goederen, na reparatie, ter beschikking van de wederpartij staan. Wij zijn gerechtigd om ( gedeeltelijke) vooruitbetaling van de geschatte kosten van de reparatie te verlangen.

6. Gerepareerde goederen staan ter beschikking van de wederpartij in ons magazijn of werkplaats, alwaar de tegenpartij zich bij afhalen van de goederen dient te vergewissen van een goed, d.w.z. binnen de grenzen van het (nog) mogelijke, uitgevoerde reparatie. Op reparaties zijn geen verdere garantiebepalingen van toepassing, met uitzondering van de gebruikelijke garantie op toegevoegde nieuwe onderdelen, voorzover het geen elektronische onderdelen betreft.

7. Indien, nadat een reparatie uitgevoerd is, de wederpartij het gerepareerde goed niet binnen 30 dagen ophaalt en betaalt, staat het ons vrij om het goed te gelde te maken en de opbrengst, onder aftrek van de reparatiekosten, aan de wederpartij over te maken.

8. Wij kunnen de termijn waarbinnen een reparatie uitgevoerd zal worden slechts bij benadering aangeven. De wederpartij heeft dan ook geen recht om, bij overschrijding van die termijn, betaling te weigeren of enige schadevergoeding te vorderen.

9. Onderhoudscontracten kunnen worden afgesloten onder gedetailleerde omschrijving van de onderhoudswerkzaamheden, wederzijdse verplichtingen en de eventuele garantievoorwaarden veelal betreft dit repeterende werkzaamheden tegen een vaste prijs, in welk geval wij aan de prijsafspraak gebonden zijn.

10. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid van goederen van de wederpartij die zich onder ons bevinden, behoudens opzet of grove nalatigheid of schuld.

11. Vervangen materialen of goederen worden alleen dan aan de wederpartij ter beschikking gesteld indien zulks uitdrukkelijk bij de opdracht tot reparatie of onderhoud is overeengekomen.

 

Vervoer

Artikel 9

1. Indien de wederpartij ons zonder nadere aanwijzing, verzoekt de goederen te verzenden, wordt de wijze van verzending en verpakking door ons als goed huisvader/koopman bepaald.

2. Het vervoer van goederen geschied altijd voor risico van de wederpartij, ook indien franco levering is overeengekomen, zelfs dan wanneer de vervoerder vordert dat op vrachtbrieven, vervoeradressen e.d. de clausule voorkomt dat alle vervoerschaden voor rekening en risico van de afzender zijn

1. Behoudens de algemeen geldende rechtsregels van openbare orde en goede trouw zijn wij niet gehouden tot enige vergoeding van schade, van welke aard ook, direct of indirect, waaronder bedrijfsschade, schade aan roerend of onroerend goed, dan wel aan personen, zowel bij de wederpartij als bij derden.

2. Door het enkel in ontvangst nemen van de geleverde goederen door of namens

Wederpartij zijn wij gevrijwaard tegen alle eventuele aanspraken van de wederpartij en/of van derden tot betaling van schadevergoeding, ongeacht of de schade is ontstaan ten gevolge van fabricage- en/of samenstellingfouten, dan wel door andere oorzaken. Met inachtneming van het elders in dit artikel gestelde zijn wij in ieder geval niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door onoordeelkundig gebruik van het geleverde of door het gebruik daarvan voor een ander doel dan waarvoor het naar objectieve maatstaven geschikt is.

3. Onze aansprakelijkheid wordt mede beoordeeld op grond van onze bedrijfsverzekering. Behoudens de dekking hiervan is onze aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot de netto-faktuurwaarde van het geleverde.

4. Voldoening aan de geldende garantie/reclameverplichtingen en/of betaling van de vastgestelde schade door ons of onze assuradeur(en) wordt aangemerkt als enige en algehele schadevergoeding.

Voor het overige vrijwaart de wederpartij ons uitdrukkelijk en volledig.

 

Overmacht

Artikel 11.

1. In geval van overmacht hebben wij het recht zonder rechtelijke tussenkomst de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel de overeenkomst geheel of ten dele als ontbonden te beschouwen, zonder dat wij de overeenkomst geheel of ten dele als ontbonden te beschouwen, zonder dat wij daardoor tot enige schadevergoeding gehouden zullen zijn

2. Onder overmacht wordt te dezen verstaan: elke omstandigheid waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs door de wederpartij niet meer van ons kan worden verlangd. In ieder geval wordt onder overmacht begrepen: Oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, watersnood, waterschade, molest, brand, bedrijfsbezetting, werkstaking, uitsluiting, bovenmatig ziekteverzuim van ons personeel, transportmoeilijkheden, onvoorziene technische complicaties, bedrijfsstoringen

Bij ons c.q. bij onze leveranciers, wanprestaties door onze leveranciers, alsmede

overheidsmaatregelen waaronder in ieder geval in en uitvoerverboden en contingenteringen.

3. Indien door overmacht de levering meer dan drie(3) maanden vertraagd wordt, dan kunnen partijen een regeling treffen over de ontbinding van de overeenkomst, in ieder geval inhoudende een vergoeding van de door ons gemaakte kosten.

4. Indien wij bij het intreden van een situatie van overmacht al gedeeltelijk aan onze uit een

overeenkomst voortvloeiende verplichtingen hebben voldaan zijn wij gerechtigd de reeds verrichte prestaties afzonderlijk te factureren en is de wederpartij gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke transactie.

 

BTW Nummer

Artikel 12.

Indien de klant een bedrijf is en niet in Nederland gevestigd is dient deze zijn btw-nummer, in verband met de facturatie, te verstrekken. De klant garandeert dat zijn btw-nummer correct is. Indien het btw-nummer niet klopt, dan worden eventuele naheffingen die The CF&C Company van de belastingdienst ontvangt aan de klant in rekening gebracht.

 

 

Garantie

Artikel 13.

1 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, garanderen wij door ons geleverde goederen en verrichte werkzaamheden gedurende een periode van 12 maanden

2 Wij garanderen dat alle door ons geleverde goederen, hun aard in aanmerking genomen, voldoen aan normale eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en duurzaamheid, en dat de montage-en installatie werkzaamheden worden uitgevoerd naar de eisen van deugdelijk vakwerk en in overeenstemming met de daarvoor geldende voorschriften. Ten aanzien van goederen welke niet door of vanwege ons zijn vervaardigd, wordt de omvang van de garantie bepaald door onze leveranciersgarantie.

3 Al onze garantieverplichtingen vervallen indien de goederen niet overeenkomstig hun bestemming `of onoordeelkundig zijn of worden gebruikt, gebruiksvoorschriften niet in acht zijn genomen, onvakkundige reparaties zijn verricht, veranderingen zijn aangebracht dan wel nummers of plombes zijn verminkt of verwijderd. Brand, bliksem, overstromingen, natuurrampen en ontploffingen vallen hier ook onder.

4 Indien blijkt dat de wederpartij ten onrechte aanspraak heeft gemaakt op garantie, zijn alle onderzoeks -en bijkomende kosten voor zijn rekening.

5 Volledige garantiebepalingen vinden uitsluitend toepassing binnen Nederland. Garantiebepalingen met betrekking tot vervanging en-of herstel van apparatuur of onderdelen buiten Nederland vinden toepassing voor de kosten van vervanging en/of herstel tot ten hoogste het bedrag, dat deze bij uitvoering in Nederland zou hebben belopen.

 

Eigendomsvoorbehoud

Artikel 14.

1.Door ons geleverde goederen blijven, tot het moment van volledige betaling van al hetgeen de wederpartij, uit welke hoofde dan ook, jegens ons verschuldigd is, hieronder tevens begrepen de toekomstige vorderingen op de wederpartij, met inbegrip van rente en kosten, ons eigendom.

2. Ingeval van be-of verwerking van door ons geleverde goederen bij de wederpartij, verkrijgen wij, tot het moment van betaling van al hetgeen de wederpartij ons verschuldigd is, een mede-eigendomsrecht in het (de) nieuw ontstane goed(eren) en wel voor de waarde van de door ons oorspronkelijk geleverde goederen.

3. In gevallen van niet-betaling van een opvorderbaar bedrag, schorsing van betaling, aanvraag surseance van betaling, faillissement, onder curatele stelling, overlijden of liquidatie van zaken van de wederpartij, zullen wij het recht hebben zonder ingebrekestelling en zonder rechtelijke tussenkomst het geleverde, doch niet of niet geheel betaalde, als ons eigendom terug te vorderen onder verrekening van het eventueel reeds betaalde, doch onverminderd ons recht om vergoeding te verlangen voor niet genoten winst en/of geleden verlies of schade. In die gevallen is elke vordering welke wij ten laste van de wederpartij hebben, ineens en dadelijk opeisbaar.

4. Gedurende de werking van dit eigendomsvoorbehoud draagt de wederpartij de aansprakelijkheid voor en het risico van de goederen vanaf het moment waarop deze te zijner beschikking zijn gesteld. De goederen kunnen alsdan door de wederpartij in het kader van diens normale bedrijfsuitoefening worden gebruikt, doch mogen niet in onderpand worden gegeven en evenmin strekken tot zekerheid voor een vordering van een derde

5. Tot zekerheid voor correcte betaling van al onze vorderingen verkrijgen wij bovendien

eigendomsrecht tot zekerheid –door het ontstaan der vordering – op alle goederen die wij aan de wederpartij hebben geleverd en die zich nog onder hem bevinden.

 

Betaling

Artikel 15

1 Betaling dient:

a. netto contant vooraf

b. via iDEAL of voor klanten in Belgie en Duitsland via Mister cash

c. aan de postbezorger, bij verzending onder rembours

d.Middels storing op onze bankrekening , zonder enige korting of schuldvergelijking.

e. op rekening

Elke andere vorm van betaling dient schriftelijk met ons

overeengekomen en volgens de door ons gestelde wijze te geschieden.

2 Iedere betaling van de wederpartij strekt primair ter voldoening van de door hem verschuldigde rente, alsmede van de door ons gemaakte invorderingskosten en worden daarna in mindering gebracht op de oudste openstaande vordering.

Indien het product op rekening wordt geleverd, dan dient de klant het factuurbedrag binnen 14 dagen netto na de factuurdatum te betalen.

3. Bij overschrijding van de betalingstermijn, is de klant, na door The CF&C Company ten minste eenmaal te zijn aangemaand om binnen een redelijke termijn te betalen, in verzuim. In dat geval is de klant zijnde een bedrijf, vanaf de datum waarop de verschuldigde som opeisbaar is geworden tot aan het tijdstip van betaling de wettelijke handelsrente, conform artikel 6:119a BW, verschuldigd. De klant zijnde consument is de wettelijke rente conform artikel 6:119 BW aan The CF&CCompany verschuldigd. Daarnaast komen alle incassokosten en de gerechtelijke kosten die The CF&CCompany maakt om de vordering te innen voor rekening van de klant. Bij de klant zijnde een bedrijf worden de buitengerechtelijke incassokosten vastgesteld op 15% van de hoofdsom met een minimum van € 100,00

Bij de klant zijnde een consument worden de buitenrechtelijke incassokosten vastgesteld overeenkomstig de wet normering buitengerechtelijke incassokosten.

4. In gevallen dat de wederpartij:

- In staat van faillissement wordt verklaard, tot boedelafstand overgaat, een verzoek tot

surseance van betaling indient, danwel beslag op het geheel of gedeelte van zijn eigendom

wordt gelegd;

- Komt te overlijden of onder curatele wordt gesteld;

- Enige uit kracht der wet of van deze voorwaarden op hem rustende verplichting niet

nakomt;

- Nalaat een factuur bedrag of een gedeelte daarvan binnen de daarvoor gestelde termijn te

voldoen;

- Overgaat tot staking of overdracht van zijn bedrijf of een belangrijk gedeelte daarvan,

danwel overgaat tot wijzigingen in de doelstelling van zijn bedrijf;

Hebben wij door het enkel plaatsvinden van der genoemde omstandigheden het recht hetzij de overeenkomst als ontbonden te beschouwen zonder dat enige rechtelijke tussenkomst vereist zal zijn, hetzij de (verdere) uitvoering van de overeenkomst op te schorten, hetzij enig bedrag, verschuldigd door de wederpartij op grond van de door ons verrichte leveringen, terstond en zonder dat enige waarschuwing of ingebrekestelling nodig is, in zijn geheel op te eisen, onverminderd ons recht op vergoeding van kosten, schade en intrest.

 

Rente en kosten

Artikel 16

1. Indien betaling niet binnen de gestelde termijn heeft plaatsgevonden, is de wederpartij van rechtswege in verzuim en vanaf de factuurdatum een rente van tenminste 15% per (gedeelte van een) maand verschuldigd over het nog openstaande bedrag.

2. Alle te maken gerechtelijke- en buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van de wederpartij. De buitengerechtelijke kosten bedragen tenminste 15% van het, met inbegrip van voornoemde rente en kosten, door de wederpartij verschuldigde bedrag, met een minimum van € 100,00

 

Adviezen en gegevens

Artikel 17

1 Onze adviezen worden naar beste kennis van zaken gegeven. Wij aanvaarden echter geen

aansprakelijkheid voor ( mondeling of schriftelijk) gegeven adviezen

2 Ons advies kan de afnemer c.q. opdrachtgever nimmer ontheffen van de plicht tot eigen onderzoek van de te leveren goederen op hun geschiktheid voor het beoogde doel. Hetzelfde geldt voor gegevens over samenstelling van goederen en   toepassingsmogelijkheden.

 

Toepasselijk recht

Artikel 18

1. Op al onze aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

2. De toepasselijkheid van de Haagse verdragen betreffende de internationale handelskoop is uitdrukkelijk uitgesloten.

 

Geschillen

Artikel 19

1. Alle geschillen, waaronder begrepen die welke slechts door een partij als zodanig worden

beschouwd, voortvloeiende uit of verband houdende met de overeenkomst waarop deze

voorwaarden van toepassing zijn of betreffende voorwaarden zelf en haar uitleg of uitvoering, zowel van feitelijke als juridische aard, zullen worden beslecht door de, binnen ons vestigingsgebied bevoegde, burgerlijke rechter, zulks voorzover de wettelijke bepalingen dit toestaan.

2. Het in 1 van dit artikel bepaalde laat onverlet ons recht om een geschil voor te leggen aan de, volgens de normale competentieregels bevoegde rechter, danwel te laten beslechten middels arbitrage of bindend advies.

 

Aansprakelijkheid

Artikel 20

1. De kleuren die te zien zijn op het beeldscherm van de klant kunnen afwijken van de kleuren die het product werkelijk heeft. The CF&C Company is niet aansprakelijk voor  dergelijke kleurafwijkingen.

The CF&C Comapany is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat The CF&C Company is uitgegaan van de door klant verstrekte en onjuiste en/of onvolledige informatie.

 

Heroepingsrecht  voor de klant zijnde een consument.

Artikel 21

1.Indien de bestelling via de website geplaatst is, dan heeft de klant zijnde een consument het recht gedurende 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te ontbinden. Deze termijn begint te lopen vanaf het moment dat de klant de gehele bestelling van The CF&C Company heeft ontvangen. Via de e-mail voor de levering of schriftelijk bij de aflevering van de bestelde producten wordt de klant gewezen op het herroepingsrecht.

2. Gedurende de heroepingsperiode  zoals omschreven in artikel 21.1. zal de klant zorgvuldig omgaan met het product. De klant zal het product slechts in die mate gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden.

3. Wil de klant gebruik maken van zijn herroepingsrecht, dan dient de klant dat uitdrukkelijk binnen 14 dagen na ontvangst van de gehele bestelling aan The CF&CCompany kenbaar te maken. Aan de klant wordt het "modelformulier voor herroeping verstrekt”  dat de klant kan gebruiken indien hij de overeenkomst wil ontbinden.

4. Nadat de klant een beroep heeft gedaan op zijn herroepingsrecht, dient de klant het product binnen 14 dagen naar The CF&C Company terug te sturen, mits ongebruikt, onbeschadigd en onveranderd.

5. De klant kan ook, zonder The CF&C Company ervan op de hoogte stellen dat hij beroep doet op zijn herroepingsrecht, het product binnen de herroepingsperiode zoals omschreven in artikel 21.1 terug sturen naar The CF&C Company. In een dergelijk geval dient de klant het "modelformulier voor herroeping" of een andere ondubbelzinnige verklaring waaruit blijkt dat de klant een beroep doet op zijn herroepingsrecht bij te voegen bij de retourzending.

6. Is het geretourneerde product beschadigd of bevat het gebruik sporen, dan wordt deze schade in mindering gebracht op het bedrag dat The CF&CCompany  overeenkomstig artikel 21.9 aan de klant terugbetaalt.

7. Indien de klant de overeenkomst overeenkomstig dit artikel ontbindt, dan zijn de verzendkosten in verband met het retourneren van het product voor rekening van de klant.

8. Het risico van de retourzending rust bij de klant. De klant dient de retourzending voldoende te frankeren.

9. The CF&C Company zal bij een ontbinding zoals omschreven in dit artikel binnen 14 dagen nadat de klant een beroep heeft gedaan op zijn herroepingsrecht reeds betaalde gelden ( aankoopprijs + de verzendkosten voor het toesturen van de bestelling) restitueren.

10. Naar de klant wordt een document gestuurd genaamd "informatie betreffende de uitoefening van het herroepingsrecht” waarin de klant de procedure rond het herroepingsrecht worden uitgelegd.

 

Uitsluiting van herroepingsrecht

Artikel 22

1. De klant heeft niet het herroepingsrecht zoals omschreven in artikel 21.1 bij de levering van volgens specificaties van de klant vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de klant ( producten die op maat worden gemaakt)

2. Bij het aanbod wordt de klant uitdrukkelijk op de hoogte gesteld van de uitzondering op het herroepingsrecht

 

Conformiteit, klachtenregeling en verjaring.

Artikel 23

1.The CF&C Company staat er voor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de tot standkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

2. The CF&C Company raadt aan de geleverde producten onmiddellijk na ontvangst te onderzoeken en gebreken aan producten zo spoedig mogelijk aan The CF&C Company te melden.

3. Klachten kunnen schriftelijk of per e-mail gemeld worden bij:

The CF&CCompany

Goorweg 2a

5752PR Deurne

E-mail: info@flightcases-pro.nl

4. Klachten worden door The CF&CCompany binnen 30 dagen afgehandeld. Indien afhandeling van een klacht niet binnen de termijn van 30 dagen toch niet mogelijk is, zal de klant op de hoogte worden gesteld van de vertragingsduur.

5. Producten waarvan The CF&C Company erkent dat ze niet goed zijn, zullen door haar worden gerepareerd of worden vervangen, of de prijs wordt aan de klant terugbetaald.

6.Alle aanspraken jegens The CF&C Company die niet binnen 1 jaar na hun ontstaan bij The CF&C Company zijn ingediend, vervallen door verjaring. Voor de klant die een consument is geldt een verjaringstermijn van 2 jaar.

 

Eigendomsvoorbehoud voor de klant zijnde bedrijf.

Artikel 24

1. Alle geleverde en nog te leveren producten blijven eigendom van The CF&C Company, totdat alle vorderingen die The CF&C Company op de klant heeft of zal verkrijgen, volledig zijn betaald.

2. Zolang de eigendom van de producten niet op de klant zijn overgegaan, mag de klant de producten niet verpanden of aan derden enig ander recht daarop verlenen.

3. De klant is verplicht de producten die onder eigendomsvoorbehoud zijn afgeleverd zorgvuldig te behandelen en als herkenbaar eigendom van The CF&C Company te bewaren.

4. The CF&C Company heeft het recht de producten die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd en nog bij de klant zijn terug te nemen indien de klant de facturen van The CF&C Company niet tijdig betaalt of indien de klant betalingsmoeilijkheden heeft. In een dergelijk geval zal de klant The CF&C Company toegang geven tot de producten.

 

Wijzigingen of aanvullingen van deze voorwaarden

Artikel 25

1 Wij hebben te allen tijde het recht deze voorwaarden te wijzingen en/of aan te vullen.

2 Wijzigingen en/of aanvullingen hebben geen terugwerkende kracht.

Deurne november 2018

 

 

 

 

© 2015 - 2024 Onderdelen Flightcases | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel